آدرس: تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نور، شماره 18، واحد 2

تلفن و فکس: 88735343 - 88744972

Address:APT 2 - No. 18 - kooh e Noor St. - Motahari St. - Tehran - Iran

Tel & Fax:+9821-88735343 - 88744972

Email:info@dayere.com